Athugið – Nú er lokað fyrir umsóknir í safnasjóð
Opnað verður næst fyrir umsóknir í sjóðinn haustið 2019

Aðalúthlutun safnasjóðs – verkefnastyrkir

Öll viðurkennd söfn sótt um verkefnastyrki til skilgreindra verkefna. Önnur söfn, safnvísar, setur og sýningar geta notið styrks úr safnasjóði til skilgreindra verkefna í samstarfi við viðurkennd söfn. Skal hið viðurkennda safn vera aðalumsækjandi og ábyrgðaraðili verkefnisins. Höfuðsöfn og önnur söfn sem eru rekin af ríkinu geta átt aðild að slíkum verkefnum. Sjóðnum er heimilt að styrkja aðra starfsemi til að efla faglegt safnastarf, m.a. rannsóknir á starfssviði sjóðsins og miðlun upplýsinga um þær.

Verkefnastyrkjum er almennt úthlutað til eins árs í senn.

Safnasjóður getur veitt styrki til alþjóðlegra verkefna sem viðurkennd söfn eru þátttakendur í.

Safnaráð getur ákveðið hvort sjóðurinn leggi áherslu á ákveðna þætti safnastarfs í úthlutun verkefnastyrkja hvers árs og skal slík ákvörðun kynnt með auglýsingu í dagblöðum eða með öðrum sannanlegum hætti.

Um umsóknina

Umsókn um verkefnastyrk skal bera greinilega með sér til hvers og hvernig umsækjandi hyggst verja styrknum. Í umsókn skulu eftirtalin atriði koma fram eftir því sem við á:

  • Upplýsingar um umsækjanda/umsækjendur
  • Nafn þess er annast samskipti við safnaráð vegna verkefna
  • Tilgangur og markmið verkefnis
  • Nákvæm lýsing verkefnisins
  • Tíma- og kostnaðaráætlun verkefnisins

Safnaráð leggur faglegt mat á gæði verkefnaumsókna og metur styrkhæfi með tilliti til verkefna og gildis þeirra fyrir safnastarf almennt og gerir tillögu til ráðherra um upphæð styrkja. Ekki verður sjálfkrafa gerð tillaga um styrki til allra verkefna sem standast lágmarksviðmið safnaráðs heldur munu upphæðir og fjöldi styrkja ráðast af auglýstum áherslum hvert ár skv. 2. gr., ráðstöfunarfé sjóðsins og fjölda og gæðum umsókna.   

Áhersluefni verkefnastyrkja fyrir næstu aðalúthlutun safnaráðs 2019 eru eftirfarandi:

  • Börn og ungmenni
  • Samstarfsverkefni, innanlands og utan
  • Stafræn miðlun

Safnaráð vekur þó athygli á því að allar umsóknir sem uppfylla skilyrði úthlutunarreglna verða teknar til umsagnar safnaráðs. Umsóknir með þessum áhersluefnum þurfa að uppfylla sömu skilyrði um gæði umsókna og aðrar.

Áætlað er að styrkveitingar vegna aðalúthlutunar safnasjóðs 2019 verði gerðar kunnar í febrúar 2019.

Eftirfylgni

Safnaráð hefur eftirlit með að styrkir séu notaðir til þess sem getið var í umsóknum. Að verkefni loknu kynnir styrkþegi árangur og niðurstöður fyrir safnaráði með skriflegri skýrslu innan árs frá lokum verkefnis, svokölluðum nýtingarskýrslum.

Frá og með styrkárinu 2018 munu styrkþegar verkefnastyrkja skila áfangaskýrslu til safnaráðs vegna þeirra styrkja sem eru hærri en 1.500.000 kr. Þeirri skýrslu skal skila í byrjun næsta árs á eftir styrkárinu.

Allir styrkþegar eiga að skila lokaskýrslu um nýtingu verkefnastyrkja. Greiðsla styrkja verður þó ekki áfangaskipt að sinni.

Heimilt er að krefjast endurgreiðslu hafi verkefni sem hlotið hefur styrk ekki verið unnið í samræmi við umsókn og þau gögn sem styrkveiting var byggð á, hafi verkefnið ekki verið unnið samkvæmt skilmálum sjóðsins eða lokaskýrslu ekki verið skilað innan árs frá áætluðum lokum verkefnis, nema sérstaklega sé sótt um frestun og/eða breytingu vegna verkefnisins.

Umsókn um frest skal vera skrifleg og rökstudd. Jafnframt er heimilt að hafna umsóknum viðkomandi safns um nýja styrki þar til úrbætur hafa verið gerðar að mati safnaráðs.

Skýrslum um nýtingu styrks er skilað á umsóknavef safnasjóðs.

Umsóknarfrest fyrir verkefnastyrki úr aðalúthlutun safnasjóðs 2019 lauk kl. 16.00 föstudaginn 16. nóvember 2018.

Opnað verður næst fyrir umsóknir í safnasjóð haustið 2019.